Under hösten 2021 och våren 2022 har lärare över hela Sverige möjlighet att
kostnadsfritt delta i en workshop i Sprakmetoden. Metoden grundar sig på 10
års arbete med personer som har svenska som andraspråk och bygger på
teater och dramapedagogik.

Teater Aros har sedan 2009 arbetat med målgruppen personer som har svenska
som andraspråk. Fokus med arbetet har varit att ge möjlighet för deltagarna att
utveckla sitt svenska språk genom kreativa och estetiska läroprocesser. Vi kallar vår
metod för Sprakmetoden – när vi arbetar med språk så sprakar det!
Sprakmetoden vilar på 6 grundstenar; Röst, Gruppdynamik, Gestaltning, Det skrivna
ordet, Muntlig framställning och Reflektion. Att lära sig språket genom att uppleva
och “göra språket” ligger i linje med modern språkforskning, vilket också bekräftas av
de lärare vi arbetat med.

2019 blev vi beviljade medel från Allmänna arvsfonden för att digitalisera metoden
och sprida den genom film och workshops till pedagoger över hela Sverige. Den
digitala fortbildningen kommer vi att lansera i september 2021, men redan nu vill vi
ge pedagoger möjlighet att boka in sig för workshops i Sprakmetoden.

För mer information, kontakta anna-maria@teateraros.se